Toolbox

De Toolbox Emissiebeperking bevat tal van informatiekaarten met praktische maatregelen om emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater te verminderen.

Actie nodig voor waterkwaliteit en middelbehoud

Een van de doelstellingen in de 2e Nota Duurzame Gewasbescherming is een reductie van normoverschrijdingen met 50% in 2018 en 90% in 2023. Om deze doelstelling te kunnen halen en een effectief middelenpakket te behouden is actie nodig. Daarom hebben Nefyto, Unie van Waterschappen, Agrodis en LTO Nederland de handen ineen geslagen. Zij hebben deze Toolbox Emissiebeperking ontwikkeld. Met de Toolbox willen de betrokken partijen telers bewust(er) maken van emissieroutes op hun bedrijf en hen handelingsperspectief bieden om emissie te verminderen.

Lees het artikel: Toolbox emissiebeperking oppervlaktewater, Advieskaarten versterken voorlichting, in het Nefytobulletin (pdf)

Verspreiden van de maatregelen
Distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen en toezichthouders van de waterschappen overhandigen de toolboxkaarten aan telers tijdens hun bedrijfsbezoeken. Deze erfbetreders kunnen aangeven waar verbeterpunten op het bedrijf liggen en kunnen met de toolboxkaarten meteen praktische alternatieven bieden. LTO Noord, ZLTO en LLTB verspreiden de toolboxkaarten tijdens bijeenkomsten.

Toolboxteam komt naar u toe
Organiseert u een bijeenkomst en wilt u aandacht besteden aan water en de Toolbox? Het toolboxteam kan een presentatie verzorgen over het belang van een goede waterkwaliteit en de toolboxkaarten verder toelichten.
Neem hiervoor contact op met Klaas Jilderda: klaas.jilderda@basf.com, 026 37 17 286

Ook u draagt bij aan schoon water!
Gewasbeschermingsmiddelen horen thuis in de teelt, niet in het water. Als gewasbeschermingsmiddelen in normoverschrijdende concentraties in het water voorkomen, is dat slecht voor de waterkwaliteit én het behoud van een effectief middelenpakket. Normoverschrijdingen kunnen namelijk tot gevolg hebben dat een middel gebruiksrestricties krijgt of zelfs verboden wordt. Ook neemt de milieudruk van de overblijvende middelen toe. We hopen dat ook u aan de slag gaat om emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen!