kistenreinigers

Geselecteerde kistenwasser 1In de akker- en tuinbouw (met name bij de teelt van pootaardappelen, uien, bollen, fruit en vaste planten) worden kuubkisten gebruikt voor het opslaan en bewaren van gewassen. Deze kisten raken vervuild, door ziekte-kiemen en restanten van gewasbeschermingsmiddelen. Het schoonmaken van kisten levert een milieuprobleem op. Het spoelwater loopt bij veel bedrijven van het erf in de sloot en komt het zo in het oppervlaktewater.

 

 

 

Geselecteerde kistenwasser 2Nieuw systeem kuubkistenreiniging
In het kader van het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer
heeft LTO Noord het initiatief genomen voor een ander systeem van kuubkistenreiniging. Middels voorlichting en demonstratie wordt helder welke keuzemogelijkheden er voor akkerbouwers zijn, om binnen de wet en regelgeving de kisten te reinigen. Daarbij wordt samengewerkt met de waterschappen: Wetterskip Fryslân, Noorderzijlvest, Zuiderzeeland, Hunze en Aa’s. De waterschappen leveren een inhoudelijke en financiële bijdrage aan de activiteiten. Ook de provincies Fryslân en Drenthe dragen financiëel bij.

 

Geselecteerde kistenwasser 3Verwerking spoelwater van kuubkistenreiniging: gesloten reinigingssysteem
Binnen het project Kuubkistenreiniging worden verschillende systemen voor de verwerking van het spoelwater ontwikkeld, gedemonstreerd en onderzocht.

Het project  bestaat uit het ontwikkelen van gesloten reinigingssystemen: systemen waarbij veel minder water nodig is, of in het geheel geen lozingen meer plaatsvinden. Een ander belangrijk onderdeel van het project bestaat uit het geven van demonstraties van technische systemen en het geven van voorlichting (onder andere via deze site) over het reinigen van kuubkisten: wat mag wel en wat mag niet? En hoe is emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlakte water te voorkomen?

 

Meer info

Meer weten? Check regelmatig deze website, onder ander voor de data van demonstraties en nieuws over dit onderwerp.

Nieuwsberichten over kistenreiniging

Lees of download Wet- en regelgeving kistenreiniging (pdf)

Of neem contact op met LTO Noord-projectleider Margreet Jongema: 088 – 888 66 77, mjongema@projectenltonoord.nl